POLÍTICA DE PRIVACITAT

ACTUAVALLÈS com a responsable del tractament, a través de la seva plataforma, provavih.org garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques en el que respecta a les seves dades personals, objecte de tractament per l’empresa, d’acord amb el Reglament general de protecció de dades (2016/679) i la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades i garantia dels drets digitals. 

ACTUAVALLÈS només tracta dades personals amb plena responsabilitat i lleialment, i d’acord amb bases jurídiques que puguin permetre la licitud del tractament. Així mateix a adoptat les mesures de seguretat oportunes i apropiades per a la protecció dels drets i llibertats de les persones interessades. 

A continuació, s’ofereix una informació addicional i ampliada respecte a activitats de tractament específiques, realitzades a través del seu lloc web: 

Responsable del tractament  

Identitat: ACTUAVALLÈS 

CIF: G-60427523  

Direcció Postal: c/Passeig Gaudí 31 (08203) Sabadell  

Correu electrònic: actua@actuavalles.org 

 

Finalitat del tractament de les dades, legitimació del tractament i conservació  

Tractarem les seves dades amb les següents finalitats:  

    • Atendre les seves sol·licituds d’informació a través del nostre e-mail de contacte.  Art 6.1.a) RGPD

Una vegada acomplerta la finalitat per la qual es va portar a terme el tractament de les seves dades, aquestes es destruiran i nomes seran conservades les necessàries per a portar a terme reclamacions o donar compliment a les normatives aplicables. 

 

Destinataris de les seves dades  

Les seves dades no seran comunicades a tercers en cap cas, excepte quan existeixi una obligació legal. 

 

Drets de l’interessat  

Com a usuari de provavih.org, tindran dret a:  

  • Accedir, rectificar o sol·licitar la supressió de les seves dades, en el moment que consideri que no son necessàries per a la finalitat que varen ser recollides. 
  • Sol·licitar la portabilitat o limitar el tractament, en aquest cas només conservarem els estrictament necessaris per a portar a terme l’exercici de reclamacions. 
  • Enretirar el seu consentiment, en qualsevol moment. 

Per a procedir a l’exercici de drets haurà de posar-se en contacte amb nosaltres adjuntat còpia del seu DNI a la nostra direcció de correu electrònic actua@actuavalles.org, o si considera que els seus drets han sigut vulnerats podrà presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).